Cefndir Darren

Hanes o weithdredu...

Yn 2007 y cafodd Darren ei ethol i’r Cynulliad Cenedlaethol am y tro cyntaf. Llwyddodd i gynyddu’i fwyafrif yn sylweddol yn etholiad 2011, gyda chyfran fwy o’r bleidlais nag unrhyw ymgeisydd arall yn hanes etholaeth Gorllewin Clwyd.

Ar ôl cael ei fagu yn Nhywyn ger Abergele, mae Darren bellach yn byw ym Mae Cinmel gyda’i wraig Rebekah a’u dau blentyn, Mary a Toby. Mae’n mwynhau darllen a hanes, ac mae’n aelod o’r North Coast Church, Tywyn.

Ar hyn o bryd, mae Darren yn gwasanaethu ar fainc flaen yr wrthblaid fel Gweinidog Iechyd yr Wrthblaid. Mae’n gadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus dylanwadol y Cynulliad, ac yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae Darren hefyd yn Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ffydd, a’r Grŵpiau Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a’r Cadetiaid, ac fe helpodd i sefydlu’r ddau grŵp.

Cyn cael ei ailethol i’r Cynulliad yn 2011, bu Darren yn Weinidog yr Wrthblaid dros yr Economi a Thrafnidiaeth ac yn aelod o’r Pwyllgor Menter a Dysgu yn ystod y trydydd Cynulliad.

Yn ystod ei dymor cyntaf, bu Darren hefyd yn Weinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd a Chynllunio am gyfnod ac yn Weinidog yr Wrthblaid dros Gymunedau a Llywodraeth Leol. Wrth gyflawni’r gorchwylion hyn, roedd hefyd yn aelod o Bwyllgor Cynaliadwyedd y Cynulliad ac yn gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol.

Cyn cael ei ethol i’r Cynulliad, roedd Darren yn rheolwr elusen ryngwladol. Mae hefyd wedi gweithio fel cyfrifydd yn y diwydiannau adeiladu, cartrefi gofal a thelathrebu. Mae Darren yn Rheolwr Siartredig, Gymrawd y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI), y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) a’r Gymdeithas Frenhinol er hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach (RSA).

Yn 2000/2001, cafodd Darren ei urddo’n Faer Tywyn a Bae Cinmel, yr ieuengaf o’i fath i ymgymryd â’r swydd yng Nghymru, a record sydd heb ei thorri hyd heddiw yn ôl y sôn. Bu hefyd yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru