Cefndir Darren

Hanes o weithdredu...

Etholwyd Darren i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf ym mis Mai 2007, a chafodd ei ailethol i’r Senedd yn 2011 a 2016 gan gynyddu ei fwyafrif bob tro.

Magwyd Darren yn Nhowyn, ac erbyn hyn mae’n byw ym Mae Cinmel gyda’i wraig Rebekah a’u plant, Mary a Toby. Mae’n mwynhau darllen a hanes.  

Ar hyn o bryd, Darren yw llefarydd Ceidwadwyr Cymru dros Addysg a Phlant ac mae’n gweithredu fel Cyfarwyddwr Polisi ar gyfer Grŵp y Cynulliad. Hefyd, Darren yw Cadeirydd Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad ar Ffydd a’r Grŵp Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a’r Cadetiaid, ac mae’n un o sylfaenwyr y ddau grŵp. 

Cyn cael ei ailethol i’r Cynulliad yn 2016, bu Darren yn gweithio fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Iechyd a Phobl Hŷn, ac roedd yn cadeirio un o bwyllgorau dylanwadol y Cynulliad, sef y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.  

Yn ystod ei dymor cyntaf yn y Cynulliad, bu Darren yn gwasanaethu fel Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd a Chynllunio, a Gweinidog yr Wrthblaid dros Gymunedau a Llywodraeth Leol. Hefyd, roedd yn aelod o Bwyllgor Menter a Dysgu’r Cynulliad, y Pwyllgor Cynaliadwyedd, ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Llesiant a Llywodraeth Leol.

Cyn cael ei ethol yn Aelod Cynulliad, bu Darren yn gweithio fel rheolwr ar gyfer elusen ryngwladol. Mae wedi gweithio fel cyfrifydd yn y diwydiannau adeiladu, cartrefi gofal a thelathrebu hefyd.

Mae Darren yn Rheolwr Siartredig, yn Gymrawd y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI), yn Gymrawd y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), ac yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol er hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach (RSA). Fe’i comisiynwyd yn Weinidog gan yr Assemblies of God ym Mhrydain ym mis Mai 2015.

Yn 2000/2001, etholwyd Darren yn faer Towyn a Bae Cinmel - yr ifancaf erioed i ddal y swydd honno yng Nghymru. Mae wedi gwasanaethu hefyd fel aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.